สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2

รายการ

สังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (ข้อมูล 10 มิ.ย. 60)

จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (ข้อมูล 10 พ.ย. 59)

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จำแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จำแนกตามวิทยฐานะ

รายชื่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 โครงการ STEM ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 โครงการประชารัฐ ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 โครงการโรงเรียนดีประจำอำเภอ ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2559

จำนวนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 ที่เปิดห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

จำนวนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 ที่จัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนคู่พัฒนา

จำนวนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 ที่จัดการศึกษารูปแบบสหกิจ(สหวิทยาเขต)

ขนาดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 ตามเกณฑ์ กรมสามัญศึกษาเดิม

จำนวนนักเรียนรายโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)

จำนวนประชากรวัยเรียนรายเขตปกครอง อายุ 11 และ 12 ปี ที่จะเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รหัสพื้นฐานของโรงเรียน (รหัส 10 หลัก รหัส Smis และรหัส Obec) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 52 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 แยกตามเขตการปกครอง 27 เขตปกครอง

E-mailL – Website ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2

รายชื่อโรงเรียน และที่อยู่

รายชื่อผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2

อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2

Read More »

Data Management Center

 
free website counter