PHP infoBoard V.7 Plus
Video Streaming, Mp3 Player, Gallery
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
00023จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จำแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา ictadmin [ 12/08/2016 - 09:08 - ดู 336 hot : 336 - ตอบ 0 ]
00022จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จำแนกตามวิทยฐานะ ictadmin [ 12/08/2016 - 09:06 - ดู 227 hot : 227 - ตอบ 0 ]
00021รายชื่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีการศึกษา 2559 ictadmin [ 10/08/2016 - 13:42 - ดู 215 hot : 215 - ตอบ 0 ]
00020รายชื่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2559 ictadmin [ 10/08/2016 - 13:40 - ดู 258 hot : 258 - ตอบ 0 ]
00019รายชื่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2559 ictadmin [ 10/08/2016 - 13:38 - ดู 106 hot : 106 - ตอบ 0 ]
00018รายชื่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2559 ictadmin [ 10/08/2016 - 13:29 - ดู 80 hot : 80 - ตอบ 0 ]
00017รายชื่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีการศึกษา 2559 ictadmin [ 10/08/2016 - 13:27 - ดู 95 hot : 95 - ตอบ 0 ]
00016รายชื่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 โครงการ STEM ประจำปีการศึกษา 2559 ictadmin [ 10/08/2016 - 13:25 - ดู 123 hot : 123 - ตอบ 0 ]
00015รายชื่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 โครงการประชารัฐ ประจำปีการศึกษา 2559 ictadmin [ 10/08/2016 - 13:22 - ดู 72 hot : 72 - ตอบ 0 ]
00014รายชื่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 โครงการโรงเรียนดีประจำอำเภอ ประจำปีการศึกษา 2559 ictadmin [ 10/08/2016 - 13:20 - ดู 108 hot : 108 - ตอบ 0 ]
00013รายชื่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2559 ictadmin [ 10/08/2016 - 13:18 - ดู 156 hot : 156 - ตอบ 0 ]
00012จำนวนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 ที่เปิดห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 ictadmin [ 10/08/2016 - 13:08 - ดู 97 hot : 97 - ตอบ 0 ]
00011จำนวนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 ที่จัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนคู่พัฒนา ictadmin [ 10/08/2016 - 13:03 - ดู 95 hot : 95 - ตอบ 0 ]
00010จำนวนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 ที่จัดการศึกษารูปแบบสหกิจ(สหวิทยาเขต) ictadmin [ 10/08/2016 - 12:57 - ดู 127 hot : 127 - ตอบ 0 ]
00009ขนาดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 ตามเกณฑ์ กรมสามัญศึกษาเดิม ictadmin [ 10/08/2016 - 12:49 - ดู 178 hot : 178 - ตอบ 1 ]
00008จำนวนนักเรียนรายโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559) ictadmin [ 10/08/2016 - 12:45 - ดู 121 hot : 121 - ตอบ 0 ]
00007จำนวนประชากรวัยเรียนรายเขตปกครอง อายุ 11 และ 12 ปี ที่จะเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมการปกครอง) ictadmin [ 10/08/2016 - 12:41 - ดู 46 - ตอบ 0 ]
00006รหัสพื้นฐานของโรงเรียน (รหัส 10 หลัก รหัส Smis และรหัส Obec) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 ictadmin [ 10/08/2016 - 12:36 - ดู 713 hot : 713 - ตอบ 0 ]
00005รายชื่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 แยกตามเขตการปกครอง 27 เขตปกครอง ictadmin [ 10/08/2016 - 12:32 - ดู 206 hot : 206 - ตอบ 0 ]
00004E-mailL – Website ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 ictadmin [ 10/08/2016 - 12:29 - ดู 83 hot : 83 - ตอบ 0 ]
00003รายชื่อโรงเรียน และที่อยู่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 ictadmin [ 10/08/2016 - 12:23 - ดู 239 hot : 239 - ตอบ 0 ]
00002รายชื่อผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 ictadmin [ 10/08/2016 - 12:18 - ดู 189 hot : 189 - ตอบ 0 ]
00001อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ictadmin [ 10/08/2016 - 12:13 - ดู 213 hot : 213 - ตอบ 0 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2