PHP infoBoard V.7 Plus
Video Streaming, Mp3 Player, Gallery
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
00023จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จำแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา ictadmin [ 12/08/2016 - 09:08 - ดู 317 hot : 317 - ตอบ 0 ]
00022จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จำแนกตามวิทยฐานะ ictadmin [ 12/08/2016 - 09:06 - ดู 215 hot : 215 - ตอบ 0 ]
00021รายชื่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีการศึกษา 2559 ictadmin [ 10/08/2016 - 13:42 - ดู 192 hot : 192 - ตอบ 0 ]
00020รายชื่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2559 ictadmin [ 10/08/2016 - 13:40 - ดู 214 hot : 214 - ตอบ 0 ]
00019รายชื่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2559 ictadmin [ 10/08/2016 - 13:38 - ดู 101 hot : 101 - ตอบ 0 ]
00018รายชื่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2559 ictadmin [ 10/08/2016 - 13:29 - ดู 78 hot : 78 - ตอบ 0 ]
00017รายชื่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีการศึกษา 2559 ictadmin [ 10/08/2016 - 13:27 - ดู 87 hot : 87 - ตอบ 0 ]
00016รายชื่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 โครงการ STEM ประจำปีการศึกษา 2559 ictadmin [ 10/08/2016 - 13:25 - ดู 113 hot : 113 - ตอบ 0 ]
00015รายชื่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 โครงการประชารัฐ ประจำปีการศึกษา 2559 ictadmin [ 10/08/2016 - 13:22 - ดู 67 hot : 67 - ตอบ 0 ]
00014รายชื่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 โครงการโรงเรียนดีประจำอำเภอ ประจำปีการศึกษา 2559 ictadmin [ 10/08/2016 - 13:20 - ดู 103 hot : 103 - ตอบ 0 ]
00013รายชื่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2559 ictadmin [ 10/08/2016 - 13:18 - ดู 148 hot : 148 - ตอบ 0 ]
00012จำนวนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 ที่เปิดห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 ictadmin [ 10/08/2016 - 13:08 - ดู 92 hot : 92 - ตอบ 0 ]
00011จำนวนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 ที่จัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนคู่พัฒนา ictadmin [ 10/08/2016 - 13:03 - ดู 88 hot : 88 - ตอบ 0 ]
00010จำนวนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 ที่จัดการศึกษารูปแบบสหกิจ(สหวิทยาเขต) ictadmin [ 10/08/2016 - 12:57 - ดู 122 hot : 122 - ตอบ 0 ]
00009ขนาดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 ตามเกณฑ์ กรมสามัญศึกษาเดิม ictadmin [ 10/08/2016 - 12:49 - ดู 164 hot : 164 - ตอบ 1 ]
00008จำนวนนักเรียนรายโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559) ictadmin [ 10/08/2016 - 12:45 - ดู 108 hot : 108 - ตอบ 0 ]
00007จำนวนประชากรวัยเรียนรายเขตปกครอง อายุ 11 และ 12 ปี ที่จะเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมการปกครอง) ictadmin [ 10/08/2016 - 12:41 - ดู 43 - ตอบ 0 ]
00006รหัสพื้นฐานของโรงเรียน (รหัส 10 หลัก รหัส Smis และรหัส Obec) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 ictadmin [ 10/08/2016 - 12:36 - ดู 631 hot : 631 - ตอบ 0 ]
00005รายชื่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 แยกตามเขตการปกครอง 27 เขตปกครอง ictadmin [ 10/08/2016 - 12:32 - ดู 190 hot : 190 - ตอบ 0 ]
00004E-mailL – Website ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 ictadmin [ 10/08/2016 - 12:29 - ดู 78 hot : 78 - ตอบ 0 ]
00003รายชื่อโรงเรียน และที่อยู่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 ictadmin [ 10/08/2016 - 12:23 - ดู 218 hot : 218 - ตอบ 0 ]
00002รายชื่อผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 ictadmin [ 10/08/2016 - 12:18 - ดู 168 hot : 168 - ตอบ 0 ]
00001อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ictadmin [ 10/08/2016 - 12:13 - ดู 201 hot : 201 - ตอบ 0 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2