ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๒Read More.. สพฐ.จัดสรรคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. โดยจัดคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ให้แก่นักเรียน

ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๒Read More.. จะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐาน ในระดับ สากล จำนวน 500โรงแล้ว โครงการนี้จะพัฒนาให้มีโรงเรียน

ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๒Read More.. การจัดอบรมและพัฒนาผู้บริหารและครู ตามนโยบาย พัฒนาครูทั้ง ระบบอย่างต่อเนื่องโดยยึดคุณภาพการศึกษา

ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๒lorem ipsum dolor เด็กด้อยโอกาส เวลามาอยู่ในโรงเรียนจะอยู่ อย่างขัดสนขาดแคลนวามเป็นอยู่ของเด็กน่าเห็นใจมาก