00003-1PHP infoBoard V.7 Plus
การรับชมถ่ายทอดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV

[ Attach pdf File ]

เรื่อง  การรับชมถ่ายทอดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด
Admin : admin admin   [แก้ไข]
11/10/2018 - 07:57

 

หน้า : 1