00002-3PHP infoBoard V.7 Plus
แบบสำรวจความต้องการเข้าฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จะดำเนินการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ให้กับผู้บริหาร ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ) และผู้สนใจ ให้มีวุฒิบัตรและนำความรู้ไปใช้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ตามความจำเป็นและต้องการ จึงขอให้ผู้บริหาร ครู ที่ต้องการฝึกอบรมครั้งนี้ แจ้งความจำนงเข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตรที่กำหนด เพื่อจะได้นำไปวางแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ทั้งนี้ ให้ตอบแบบสอบถามนี้ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 

1.โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) (Basic Unit Leader Training Course)
2.โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง  A.T.C. (Advance Unit Leader Training Course)
3.โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือให้ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน W.B. 

แบบสำรวจความต้องการเข้าฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ >> https://goo.gl/uxr76D


Admin : admin admin   [แก้ไข]
11/10/2018 - 08:02

 

หน้า : 1