00001-4PHP infoBoard V.7 Plus
ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ Variable speed/Inverter พร้อมติดตั้งปรับเปลี่ยนของเดิมในโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานครฯ

[ Attach pdf File ]

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ Variable speed/Inverter พร้อมติดตั้งปรับเปลี่ยนของเดิมในโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
Admin : admin admin   [แก้ไข]
11/10/2018 - 08:05

 

หน้า : 1